Landmeter-expert


Afpaling en grensbepaling

De landmeter is beëdigd om de juridische grenzen van een perceel vast te leggen. Verschillende documenten kunnen dienen als vermoeden of bewijs van de perceelsgrenzen. Voorbeelden zijn aktes van verkoop, kadastrale plannen... Op basis hiervan en in overleg met de eigenaar en de aanpalenden wordt een het proces-verbaal van afpaling opgesteld. Vervolgens voorziet de landmeter de nodige documenten voor de notaris en doet hij de aanvraag tot het bekomen van een referentienummer bij het kadaster. Finaal worden de hoekpunten van het perceel gematerialiseerd op het terrein. 

Schatting

De landmeter-expert voert belangeloos een schatting uit in opdracht van een particulier, een bedrijf, een notaris of justitie. Aan de hand van een plaatsbezoek, vergelijkingspunten en factoren zoals ligging, oriëntatie, oppervlakte en ouderdom van het onroerend goed wordt een schattingsverslag opgesteld waarin men de geschatte waarde van het goed terugvindt.

PLAATSBESCHRIJVING

In het kader van een nieuw huurcontract, oplevering, verbouwingen of wegeniswerken is het aangewezen een plaatsbeschrijving of bevindingsstaat op te stellen. Dit is een schriftelijke vaststelling van de toestand waarin het onroerend goed zich bevindt.

  

Er wordt uitdrukkelijk gelet op schade (barsten, gebruiks- en vochtschade) en voldoende foto’s illustreren deze gebreken. Achteraf kan een nieuwe plaatsbeschrijving worden opgemaakt waardoor eventuele schade door de werkzaamheden of door de huurder aan het licht komt.  

Verkaveling

Bij het opsplitsen van een terrein in nieuwe woonkavels wordt een verkavelingsdossier opgesteld. Hiervoor gaat de landmeter-expert in overleg met de vergunnende overheid en de verkavelaar en verzamelt hij de nodige elementen zoals:

  • Opmeten van de bestaande toestand
  • Het verkavelingsontwerp
  • Het eventuele wegenisplan met bestek
  • De verkavelingsvoorschriften

Na de gunning, volgt de landmeter de werken op. Wanneer de loten verkoopbaar zijn, maakt de landmeter-expert per perceel een proces-verbaal van opmeting. Op dit proces-verbaal, dat bij de notariële akte wordt gevoegd, worden diverse juridische aspecten vermeld, zoals erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, ondergrondse rechten... De nieuwe grens kan ter plaatse gematerialiseerd worden door middel van eigendomspalen.

Quotiteit

Bij de verdeling van een gebouw in verschillende kavels die apart verkocht worden, kan de landmeter-expert de quotiteiten of duizendsten berekenen. Deze duizendsten geven aan wat het aandeel is van de privatieve kavel in het totaalproject. Deze waarde is belangrijk om een eventuele koper een indicatie te geven van de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten. Elementen zoals ligging, orëntatie, oppervlakte, indeling, etc. zijn mee bepalend voor het aandeel van een kavel in het geheel: 

  

De verzamelde gegevens en resultaten worden in een verslag gegoten. Dit wordt vervolgens samen met de berekeningstabel en de bijbehorende plannen overgemaakt aan de notaris. 


Had u graag meer informatie gewenst of een offerte aangevraagd of de mogelijkheden voor uw project besproken, klik hier.

ELLIPS Landmeters

Raas Van Gaverestraat 67C

9000 Gent

 Tel: +32 9 330 31 32

E-mail: contact@ellips.info